Production Department

Production

ทีม Production ของ BK Live เป็นทีมผลิตสื่อที่เป็นภาพนิ่ง วิดีโอ หรือการทำโฆษณาของ BK Live มีการเตรียมความพร้อม การออกกองถ่าย
รวมถึงกระบวนการตัดต่องานให้ออกมาในรูปแบบวิดีโอที่สมบูรณ์ โดยภายในทีมมีคนดูแลแบบครบวงจร

Open Positions