Development and Design Department

Development and Design

เป็นทีมที่ดูแลในส่วนของเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ BK Live เป็นแผนกที่ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีระบบแบบแผน
และมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ใช้งานพึงพอใจ

Open Positions