Accounting Department

Accounting

มีหน้าที่ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ออกงบการเงินรวมถึงการยื่นภาษี และการชำระภาษีของบริษัทอีกทั้งยังบันทึกการขายและออกใบแจ้งหนี้
ออกค่าตอบแทนให้กับพนักงาน จัดทำงบการเงินต่าง ๆ อาทิเช่น งบกำไรขาดทุน หรืองบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

Open Positions